Skip to content

Zemes robežu uzmērīšana

 

Zemes kadastrālā uzmērīšana – nepieciešama, lai katram īpašumam vai zemes vienībai būtu skaidras un precīzas robežas gan pašam īpašniekam, gan kaimiņiem. Mērniecības procesā tiek apsekots uzmērāmā zemes vienība un tās robežas. Tās tiek nostiprinātas ar robežzīmju palīdzību. Ar kadastrālās uzmērīšanas darbībām iespējams veikt arī zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu ar pašvaldības apstiprinātu lēmumu. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā klients saņem sagatavotus zemes robežu, situāciju un apgrūtinājuma planus, kā arī noteikšanas un apsekošanas aktus, lai turpmākos gadījumos varētu pierādīt savas zemes robežas citiem.

Zemes robežu uzmērīšana
Topogrāfiskā uzmērīšana

Topogrāfiskā uzmērīšana

Topogrāfija – noteikta apjoma zemes situācijas uzmērīšana ar reljefa kontūrām, ēkām un visiem elementiem, kas atrodami dabā, katram fiksējot augstumu un novietojumu dabā. Topogrāfiskais plāns ir samazināts reālā apvidus attēlojums pēc attiecīga mēroga. Topgrāfiju saskaņots komunikāciju turētājiem un pilsētas vai novada būvvaldi. Topogrāfisko uzmērīšanu veic, lai varētu projektēt dažādu inženierkomunikāciju izbūvi, ēku un citu infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī zemes ierīcības projektu izstrādei.

Lokālplānojumi, detālplānojumi

Lokālplānojums — attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ar kura palīdzību sagatavo kāda plānota projekta uzdevumus risināšanai, plānošanai vai grozīšanai. Piemēram, izstrādājot jaunu apbūves gabalu ar vairākām zemes vienībām uz esošas neapgūtas zemes. Tāpat ar lokālplānojuma palīdzību iespējams izmainīt zemes lietošanas mērķus. 
Detālplānojums— smalki izstrādāts attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ar kura palīdzību var noteikt prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai, inženierkomunikāciju plānošanai un realizācijai, apbūves noteikumu noteikšanai, kā arī noteikt jaunas  zemes vienību robežas sadalot no lielas vienības vairākās jaunās, mazākās zemes vienībās.

Lokālplānojumi un detālplānojumi
Inženierģeodēzija

Inženierģeodēzija

Ģeodēziskie darbi ietver zemes ģeodēzisko izpēti ēku būvniecības vajadzībām, būvju un inženiertīklu nospraušanu, izbūvēto apakšzemes un virszemes inženiertīklu kontroli. Būvasu nospraušanu pasūta ēku un inženierkomunikāciju būvniecībai, lai ievērotu visas projektā paredzētās tehniskās prasības un būvdarbu veicējs varētu saņemt būvatļauju.

Izpildmērījumi

Izpildmērījumus veic tikko uzbūvētu māju, komunikāciju (kanalizācija, elektrība u.c.), labiekārotas vietas (parki, skvēri, pilsētvides elekmenti) un cita veida nestandarta risinājumos, kas norit pēc vietējās pašvaldības izvirzītajām prasībām atbilstoši MK noteikumiem, kas balstīti uz “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumiem”.

Izpildmērījumi
Zemes ierīcības projekts

Zemes ierīcības darbi

emes ierīcības projekts tiek izstrādāts uz pašvaldības izdotiem nosacījumie. Izstrādes procesa laikā tas tiek saskaņots ar komunikāciju turētājiem un apstiprināts vietējā pašvaldībā. Zemes ierīcības projektu izstrādāt ir tiesīgs sertificēts zemes ierīkotājs, kuram ir atiecīgs sertifikāts. Zemes ierīcības projekts ir nepieciešams, ja ir plānots veikt zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu.