Skip to content

Zemes robežu uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana – nepieciešama, lai katram īpašumam vai zemes vienībai būtu skaidras un precīzas robežas gan pašam īpašniekam, gan kaimiņiem. Mērniecības procesā tiek apsekots uzmērāmā zemes vienība un tās robežas. Tās tiek nostiprinātas ar robežzīmju palīdzību. Ar kadastrālās uzmērīšanas darbībām iespējams veikt arī zemes vienību sadalīšanu vai apvienošanu ar pašvaldības apstiprinātu lēmumu. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā klients saņem sagatavotus zemes robežu, situāciju un apgrūtinājuma planus, kā arī noteikšanas un apsekošanas aktus, lai turpmākos gadījumos varētu pierādīt savas zemes robežas citiem.
  • Pirmreizējā zemes robežu uzmērīšana – nepieciešama, ja zemes robežas līdz šim nav mērītas un nepieciešama zemes ierakstīšana zemesgrāmatā.
  • Atkārtota zemes robežu uzmērīšana – nepieciešams, ja robežas ir ierādītas, izgatavoti plāni, bet nav veikta precīza instrumentālā uzmērīšana.
  • Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu aktualizēšana – veic, ja uz zemes vienības mainījusies situācija (jaunas ēkas, meži, aramzemes, apgrūtinājumi utt.);
  • Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana – veic, ja īpašnieks, daļu sev piederošās zemes vēlas iznomāt citam cilvēkam.
Nepieciešamie dokumenti:
  • zemes robežu plāns;
  • zemesgrāmatu apliecība;
  • pilnvarotām personām – notariāli apstiprināta pilnvara;
  • pašvaldības informācija par apgrūtinājumiem;
  • meža inventarizācijas dokumenti;
  • Pašvaldības lēmums;
Zemes robežu uzmērīšana