Skip to content

Zemes ierīcības darbi

Zemes ierīcības projekts tiek izstrādāts uz pašvaldības izdotiem nosacījumie. Izstrādes procesa laikā tas tiek saskaņots ar komunikāciju turētājiem un apstiprināts vietējā pašvaldībā. Zemes ierīcības projektu izstrādāt ir tiesīgs sertificēts zemes ierīkotājs, kuram ir atiecīgs sertifikāts. Zemes ierīcības projekts ir nepieciešams, ja ir plānots veikt zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu.

Zemes ierīcības projektu izstrādā gadījumos, kad tiek veikta:

 • zemes sadalīšana;
 • zemes maiņa vai starpgabalu likvidēšana;
 • zemes apvienošanā;
 • zemes robežu pārkārtošanā;
 • piekļūšanas iespēju nodrošināšanai;
 • zemes gabalu teritoriju plānojumos un normatīvos aktos noteikta nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšana.

Nepieciešamie dokumenti:

 • zemesgrāmatu apliecība;
 • pašvaldības lēmums;
 • lēmuma grafiskais pielikums;
 • zemes robežu plāns;
 • ierosinātāju rakstiska vienošanās vai tiesas lēmums;
 • ja ir apgrūtinājums no kredītiestādēm, tad nepieciešams kredītiestādes izsniegta atļauja;
 • notariāli apstiprināta pilnvara, ja ir pilnvarojums.
Zemes ierīcības projekts