Skip to content

Topogrāfiskā uzmērīšana

Topogrāfija – noteikta apjoma zemes situācijas uzmērīšana ar reljefa kontūrām, ēkām un visiem elementiem, kas atrodami dabā, katram fiksējot augstumu un novietojumu dabā. Topogrāfiskais plāns ir samazināts reālā apvidus attēlojums pēc attiecīga mēroga. Topgrāfiju saskaņots komunikāciju turētājiem un pilsētas vai novada būvvaldi. Topogrāfisko uzmērīšanu veic, lai varētu projektēt dažādu inženierkomunikāciju izbūvi, ēku un citu infrastruktūras objektu būvniecību, kā arī zemes ierīcības projektu izstrādei. Nepieciešamie dokumenti:
  • zemes vienības robežu plāns vai skice, kurā attēlota uzmērāmā teritorija.
Topogrāfiskā uzmērīšana