Skip to content

Lokālplānojumi un detālplānojumi

Lokālplānojums — attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ar kura palīdzību sagatavo kāda plānota projekta uzdevumus risināšanai, plānošanai vai grozīšanai. Piemēram, izstrādājot jaunu apbūves gabalu ar vairākām zemes vienībām uz esošas neapgūtas zemes. Tāpat ar lokālplānojuma palīdzību iespējams izmainīt zemes lietošanas mērķus.

 
Detālplānojums — smalki izstrādāts attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ar kura palīdzību var noteikt prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai, inženierkomunikāciju plānošanai un realizācijai, apbūves noteikumu noteikšanai, kā arī noteikt jaunas  zemes vienību robežas sadalot no lielas vienības vairākās jaunās, mazākās zemes vienībās.
Lokālplānojumi un detālplānojumi